OCENENIE OD ASOCIÁCIE ŠPORT PRE VŠETKÝCH SR

Dr. Ján Holko, predseda Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky, odovzdal dňa 22.11.2017 v Historickej radnici mesta Košice slávnostne ceny najlepšiemu Európskemu mestu v športe 2016 a 5 jednotlivcom Cenu Asociácie športu pre všetkých SR za mimoriadne výsledky v rozvoji a propagácií športu pre všetkých a pohybových aktivít v r. 2014 až 2016.

Laureátom Ceny AŠPV SR za r. 2014 sa stal Mgr. Peter Bakalár, PhD., vysokoškolský pedagóg, zástupca riaditeľky Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v KE. AŠPV SR ocenila jeho osobitný prínos pri propagácií a koordinácií európskej kampane MOVE Week v KE i Košickom kraji. Súčasťou MOVE Week bol v KE jubilejný 90. ročník MMM, 24-hodinová plavecká štafeta, Flash mob a ďalších 64 podujatí s účasťou 15 618 obyvateľov. Také výsledky nezaznamenali ani vo väčších európskych mestách. S podporou odboru školstva VÚC zapojil do kampane viaceré stredné školy v Košickom kraji.

Laureátmi Ceny AŠPV SRE za r. 2015 sa stali MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, poslanec NR SR a primátor mesta Košice a Mgr. Ivan Šulek, vedúci Referátu športu a mládeže Magistrátu mesta Košice. AŠPV SR ocenila ich zásluhy za tvorbu športovej politiky v meste, výrazný prínos pri rozvoji a propagácií športu pre všetkých a pohybových aktivít a vysokú angažovanosť pri príprave projektu Košice – Európske mesto športu 2016. Obaja laureáti významným spôsobom vytvárajú podmienky pre zapojenie mesta Košice do kampaní AŠPV SR: World Challenge Day, Plaveckej štafety miest, MOVE Week, Flash MOVE a ďalších s masovou účasťou Košičanov.

Mesto Košice – najlepšie Európske mesto športu 2016 sa stalo prvým kolektívnym nositeľom Ceny AŠPV SR za r. 2016. AŠPV SR ocenila mimoriadne výsledky mesta Košice v športe pre všetkých a pohybových aktivitách v r. 2016. V meste sa uskutočnilo 372 otvorených podujatí pre verejnosť s účasťou 211 505 obyvateľov. Osobitné uznanie patrí príprave a organizácií slávnostného otvorenia Európskeho týždňa v športe 2016. Vysokú celoročnú aktivitu ocenila organizácie ACES Europe udelením titulu najlepšie Európske mesto športu 2016.

Laureátmi Ceny AŠPV SR za r. 2016 sa stali dlhoroční organizátori a propagátori športu pre všetkých a pohybových aktivít Ing. Branislav Koniar, dlhoročný výkonný riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru a Ing. Katarína Lukáčová, riaditeľka Materskej školy Dénešova.

Ing. Branislav Koniar je od r. 1991 spätý s Medzinárodným maratónom mieru, takmer od začiatku v pozícií výkonného riaditeľa. Počas tohto obdobia počet účastníkov stúpol až na súčasných 12 000 a výrazne sa zvýšila jeho športová a programová úroveň. Laureát sa autorsky alebo organizačne podieľal na viacerých programoch ako VSE City Run, NESS City, Triathlon, Be Active Warm Up Run, kt. spolu s MMM boli významnou súčasťou projektu Košice – Európske mesto športu 2016.

Ing. Katarína Lukáčová je dlhoročnou propagátorskou a organizátorkou práce s deťmi predškolského veku. AŠPV SR osobitne ocenila jej originálne projekty, kt. realizovala v rámci európskej kampane MOVE Week. Uprednostňuje spoločné aktivity pre deti a rodičov, napr. turistické vychádzky a spoznávanie východného Slovenska a ďalšie. Podpora pohybových aktivít je v materskej škôlke súčasťou vzdelávacieho programu Slniečko. Kolektív MŠ vydal v r. 2016 publikáciu Abeceda zdravia.