HISTÓRIA PROJEKTU


 „Máme tú česť vyhlásiť Košice Európskym mestom športu roku 2016. Gratulujeme Vám k tomuto titulu, pretože Vaše mesto je naozaj dobrým príkladom toho, že šport je pre všetkých nástroj zdravia, integrácie, vzdelávania a úcty. A to sú hlavné ciele ACES Europe". Gian Francesco Lupatelli, prezident ACES Europe.

Košice – Európske mesto športu 2016


Rozlíšenie kategórií „Európske mesto športu" a „Európske hlavné mesto športu" je dané počtom obyvateľov. Košice boli zaradené do kategórie Európske mesto športu /ďalej EMŠ/, s počtom obyvateľov do 500 tisíc. Kandidát na titul Európske hlavné mesto musí spĺňať podmienku nad 500 tisíc obyvateľov. Kým EHMŠ sa pre príslušný rok udeľuje len jedinému mestu, o titul EMŠ je potrebné sa uchádzať s viacerými mestami z celej Európy. Mestu Košice oznámil dňa 4.6.2015 prostredníctvom primátora Richarda Rašiho pozitívnu správu o zisku titulu priamo prezident ACES Europe - Gian Francesco Lupatelli.

K tomuto cieľu sme sa dopracovávali postupne, a to od februára roku 2014 po návšteve partnerského mesta Ostrava, ktoré získalo tento titul v uvedenom roku a pozvali nás ako partnerské mesto prezentovať naše športové aktivity na medzinárodnú Konferenciu o športe. Po návšteve Ostravy, ktorá dopadla nad naše očakávania, padlo definitívne rozhodnutie vedenia mesta, že zabojujeme o rovnaký titul aj my, nakoľko už v tomto čase sme sa ako aktívne mesto v športe oprávnene cítili ako „Mesto športu".

Čas príprav znamenal dôkladnú analýzu všetkých športových podujatí organizovaných športovými organizáciami, klubmi a spolkami, vrátane zapojenia súkromných subjektov a využívaných objektov na všestranné pohybové aktivity. V septembri 2014 nás prvý krát na pozvanie primátora mesta navštívil garant projektu pre vybrané krajiny strednej Európy pán Lukáš Vorel z ČR, člen hodnotiacej komisie. Absolvovali sme návštevy vybraných športových objektov, zúčastnili sa viacerých športových súťažných a nesúťažných aktivít, vrátane masových podujatí . Počas týchto návštev sa overoval skutočný záujem mesta o zapojenie sa do boja o zisk titulu. Priaznivé reakcie potvrdzujúce náš záujem o aktívne zapojenie sa uchádzať sa o titul to potvrdzovali. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala posledný deň pozorovacej misie pána Lukáš Vorela v Košiciach, zaznela z jeho úst jasná podpora ambícii mesta Košice uchádzať sa o titul EMŠ s víziou pre rok 2016, resp. 2017. O tom, v ktorom roku to bude, bolo v rukách samotného mesta a jeho pripravenosti splniť všetky požiadavky ACES EUROPE.

V novembri 2014 vedenie mesta definitívne schválilo realizáciu projektu a uchádzanie sa o titul EMŠ už pre rok 2016 a súčasne menovalo pracovný tím vedený námestníčkou primátora mesta Renátou Lenártovou. Bolo taktiež rozhodnuté, že zašleme oficiálnu prihlášku do centrály ACES Europe v Bruseli. Po jej akceptácii a potvrdení prijatia, nasledoval povinný protokolárny postup, platný pre všetkých uchádzačov.

V máji 2015 navštívili mesto Košice dvaja členovia komisie, pán Hugo Alonzo, Generálny sekretár Komisie a pán Lukáš Vorel. Ich návšteva predchádzala návšteve členov asociačnej komisie, ktorá na mieste overuje pripravenosť a prijíma záverečné rozhodnutie o oprávnenosti udelenia titulu. Počas návštevy boli podrobne preskúmané všetky dokumenty, doručené z ACES Europe. Návrh prezentácie za mesto Košice, ako kandidáta o titul EMŠ 2016, v desiatich sekciách štrukturoval, komplexnú športovú aj objektovú vybavenosť, vrátane aktivít a zapojenia sa do nich vo všetkých vekových kategóriách. Faktografický materiál vyjadroval fotodokumentáciu spolu písomným prejavom. Dokument súčasne obsahoval podporné deklarácie, ktoré boli doručené na podporu mesta Košice v jeho ambícii získať titul EMŠ, od Predsedu vlády SR, Slovenského olympijského výboru, Slovenského paralympijského výboru, Medzinárodnej športovej a kultúrnej asociácie ISCA, Asociácie športu pre všetkých SR. Súčasne boli určené protokolárne a procesné postupy obhajoby, vrátane programu a priebehu návštevy hodnotiacej komisie v Košiciach. Overením a preskúmaním dokumentov, bolo potvrdené, že mesto Košice má všetky predpoklady oprávňujúce uchádzať sa o titul EMŠ už pre rok 2016. Na základe týchto konštatovaní bol dohodnutý termín návštevy hodnotiacej Komisie na 28. – 31. máj 2015.

V máji 2015 navštívila Košice hodnotiaca komisia ACES Europe. Päťčlennú Komisiu viedol jej prezident Gian Francesco Lupatelli. Prezentáciu mesta Košice v budove Historickej radnice viedol primátor mesta Richard Raši, ktorý oboznámil členov komisie s históriou, súčasnosťou a perspektívami mesta. Súčasne uviedol písomný materiál prezentovaný vo vizualizácii. Členovia komisie sa podrobne pýtali na ďalšie otázky súvisiace s podmienkami titulu. Všetky otázky boli zodpovedané k spokojnosti všetkých členov komisie. Na tlačovej konferencii , ktorá nasledovala, po prednesení stanovísk jednotlivých členov Komisie bolo oznámené, že do 10 dní bude primátorovi mesta Košice doručené záverečné stanovisko o rozhodnutí Komisie.

Členovia Komisie sa počas pobytu sa zúčastnili viacerých aktivít, ktoré potvrdzovali a preukazovali, že šport pre všetky vekové kategórie je jej obyvateľom blízky. Súčasne sa aj aktívne zúčastnili masového športovo zábavného podujatia „Farbám neujdeš", ktorý bol tiež na podporu paralympijských športovcov.

Dňa 4.6.2015 bola do rúk primátora mesta Richarda Rašiho doručená správa oficiálneho rozhodnutia z Bruselu, z ktorej vyberáme: „Máme tú česť vyhlásiť Košice Európskym mestom športu roku 2016. Gratulujeme Vám k tomuto titulu, pretože Vaše mesto je naozaj dobrým príkladom toho, že šport je pre všetkých nástroj zdravia, integrácie, vzdelávania a úcty. A to sú hlavné ciele ACES Europe". Gian Francesco Lupatelli, prezident ACES Europe.

Dňa 18.novembra 2015 sa bude konať v Bruseli v budove Európskeho parlamentu o 16.30 hod. Gala večer, kde na slávnostnej ceremónii bude primátorovi mesta odovzdaný titul Európske mesto športu 2016. Delegácia bude v zložení: primátor mesta Richard Raši, viceprimátorka mesta Renáta Lenártová a manažér projektu Ivan Šulek.